725 471 918

reditelka@mskyticka.cz

přepnout do grafické verze

Úřední deska MŠ

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace

Zápisy do mateřských škol 2024 - plakát CZ plakát mutace

Pro elektronické vygenerování žádosti o předškolní vzdělávání se přihlaste od 1.4. do 14.5.2024 zde

Pokud budete potřebovat pomoci, v ředitelně školy v období od 15.4. do 19.4. mezi 10-12hodinou Vám přihlášku vygenerujeme. Pro jiný termín volejte 725471918.

Předání žádostí v MŠ Kytička bude probíhat při zápisu ve dnech: pondělí 13.5. od 13 do 17 a v úterý 14.5. od 8 do 12. Prosíme, využijte rezervační systém na stránkách zde

Písemné sdělení mateřské škole o odkladu školní docházky do 20.3.2024:

Prosíme rodiče předškoláků, aby nám závazně sdělili: -
stačí písemně e- mailem do 20.3. 2024, kdo bude žádat o odklad školní docházky.

Zda dítě půjde do : a) přípravné třídy ZŠ nebo:

b) zůstane v MŠ

Tato informace je důležitá kvůli zápisům a případného držení místa stále v MŠ. Děkujeme za rychlou spolupráci. (Vyvěšeno: 4.3.2024)

23. 4. 2024 od 13-15 h "Den otevřených dveří"

Bude probíhat na fialové třídě - (přízemí, pavilon blíže ke kostelu).

Máte možnost získat informace před zápisem do MŠ, prohlédnout si třídu.

(pro rodiče přijatých dětí bychom uspořádaly ještě jeden den v červnu společně se schůzkou - bude včas vyvěšeno)

Vyvěšeno: 6.2.2024

Přerušení provozu mateřské školy - léto 2024

Vážení rodiče, v období od 22.7. - 23.8. 2024 bude přerušen provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem.

Informace o možnosti umístění dětí v náhradních MŠ bude včas vyvěšena.

Vyvěšeno: 16.1.2024

Provoz školy

6.00 -16,30 hodin

Odemčená školka na pavilonech: přivádění dětí od 6 do 8 nebo po předešlém nahlášení od 8,45 do 9h. a odvádění dětí od 14,30 do 16,30 nebo po předešlém nahlášení po obědě od 12,30 do 13h.

Máme prezentaci naší MŠ na Googlu

Výše stravného

Dětem, které jsou řádně předem odhlášeny z odpoledního vzdělávání a jdou po obědě se odpolední svačina odečítá takto: dětem do 6 let - 10-Kč, dětem s odkladem 11,-Kč.

Vnitřní řád školní jídelny zde

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Od 1.9.2023 na školní rok 2023-2024 činí úplata 450,00 Kč na měsíc. Více zde

Jak lze platit:

Platba bankovním příkazem, výjimečně po dohodě s hospodářkou školy v hotovosti do pokladny.

Na nástěnkách u vchodů je tradičně vyvěšen seznam s platbou vždy včas tak, aby rodiče měli přehled o celkové částce. Též bude i na našich webových stránkách vyvěšen seznam; nikoli jmenovitě, ale pod čísly, která budou variabilním symbolem platby každého dítěte.

Každý školní rok obdrží rodiče nově osobní číslo (v. s. dítěte).

Do zprávy pro příjemce uvedete (úplata + stravné) nebo kdo neplatí úplatu - předškoláci či výjimky osvobození od úplaty, tak uvedou jen: stravné

Na třídě každý rodič na začátku školního roku osobně obdrží lístek, kde budou uvedeny pokyny potřebné k platbě. Prosíme, dodržujte všechny údaje, které zde máte uvedeny, takto je budete uvádět.

Plaťte jen danou částku!

Je důležité si uvědomit i skutečnost včasné platby tak, aby prokazatelně byl převod na účtu školy do 20. dne v měsíci. To se týká hlavně skutečnosti, že máte jinou banku než škola a převod tudíž trvá i dva dny nebo déle. Prosíme, věnujte pozornost při platbě převodem, ať platíte danou částku za své dítě, (v.s.), pokud se rodiče spletou, musí paní ekonomka vracet platbu zpět na Váš účet a vše se zbytečně protahuje.

Desatero pro rodiče

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Omluvenka dítěte zde

(Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou) - viz níže.

Pokud je nepřítomnost delší než 14 dní, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně (dopisem, elektronickou poštou). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.

Formulář "Omluvenky" máte k dispozici ke stažení viz výše nebo je máte k dispozici nástěnkách u obou vchodů již vytištěné (jen pro plánovanou, předem známou delší nepřítomnost delší než 14 dní).

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (5-ti leté děti) - rodiče mají na oranžové a červené kytičce připraven Omluvný list dítěte, kam budou rodiče každou nepřítomnost (tedy i 1 den ) sami bez vyzvání zapisovat - důvod nepřítomnosti a podpis zákonného zástupce dítěte. Rodiče budou na třídní schůzce se vším seznámeni.

Veškeré informace jsou též uvedeny ve Školním řádu, který máte k dispozici jak v šatnách dětí v MŠ, tak i výše viz Úřední deska -podsekce / Povinně zveřejňované informace.

Upraveno: 18.7.2016

Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí z MŠ zde:

Vyvěšeno: 14.1.2016

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)

(Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné).

Ve šk. roce 2023/24 - platí pro děti, které dosáhnou do 31.8. 2023 pěti let

má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech souvisle 4h denně.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky.

Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání jsou zakotvena ve Školním řádu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, o důvod uvolnění.( Pro tyto účely lze využít formulář Omluvenky dítěte -viz výše).

Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni nejdéle do 3 dnů dítě písemně omluvit.

Pro tyto účely je na obou předškolních třídách (červená a oranžová kytička) pro rodiče připraven Omluvný list.

Upraveno: 18.9.2023


Inzerát

Hledáme kvalifikovanou učitele/lku na částečný úvazek
8.platová třída
12 hodin týdně
Nástup možný ihned
Vyvěšeno 7.9.2017