725 471 918

reditelka@mskyticka.cz

přepnout do grafické verze

Projektová činnost

Menu > Aktivity > Projektová činnost

Projekt Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů

od roku 2006 pracujeme na projektu zaměřeném na prevenci patologických jevů
Dotační program Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21

Projekt Kdo si hraje nezlobí

od roku 2006 pracujeme na projektu podporujícím volnočasové aktivity MŠ
Oblast školství - Statutární město Ústí nad Labem

Projekt Poznáváme a zkoumáme živou a neživou přírodu

projekt úspěšně proběhl v roce 2008
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro rok 2008 Ústecký kraj

Projekt Učit děti žít práva dítěte

projekt úspěšně proběhl v roce 2008 - 2010
partnerství Comenius v rámci celoživotního učení www.naep.cz
spolupráce se zahraničními partnery v Popradu na Slovensku a v Trzebinii v Polsku
výstupní materiály na http://est.dzs.cz/search.php

Projekt "Rozvíjej se poupátko a poznej s námi svět"

projekt úspěšně proběhl v roce 2010 a v roce 2011
Oblast školství - Statutární město Ústí nad Labem
zaměření na volnočasovou aktivitu dětí a zapojení celých rodin

Projekt "Zdravá kytička - rosteme do zdravého a bezpečného světa"

- projekt  duben - prosinec 2012

-Prevence patologických jevů (alkoholismus, drogová závislost, kouření)

-Prevence šikany, zneužívání

-Prevence úrazů, civilizačních chorob, obezity

Dotační program"Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2012"

Cílem: rozvíjet citovou samostatnost osobnosti, která bude mít osvojeny základní návyky zdravého životního stylu, zdravá pravidla pro život v sociální skupině vrstevníků.

Projekt "Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů Vl"

 - projekt podaný v 9. kole Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 pro rok 2013:

Realizace projektu:  září 2013/ březen 2014

Smyslem projektu je vést děti ke zdravému životnímu stylu od nejútlejšího věku, aby se zdravý životní styl stal běžnou součástí jejich života, možnost působit přes děti na rodičovskou veřejnost, zapojování rodičů a dalších příslušníků do některých činností školy.

Projekt "Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VlI"

 - projekt podaný v 10. kole Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 pro rok 2014:

Realizace projektu:  červen 2014/ únor 2015

Cílem projektu je naučit děti základům ke zdravému životnímu stylu, aby se stal nedílnou součástí jejich života, se zapojením rodičovské veřejnosti. Fotografie již byly  z našeho webu staženy - (místo pro plnění nového projektu).

Podpořené projekty 2014/15:

Desátým rokem město Ústí nad Labem finančně podporuje realizaci malých projektů zaměřených na rozvoj veřejně prospěšných aktivit a zvyšování kvality ve městě. Do letošní výzvy k předkládání projektů do Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bylo předloženo 30 projektů v celkové hodnotě přesahující půl milionu korun. Počet projektů, které dosáhly na finanční podporu, byl limitován vyčleněnou částkou ve výši 200 tis. Kč.

Témata pro letošní rok byla následující: 1. Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě, kde bylo doporučeno zaměřit se na okrašlovací aktivity jako guerilla gardening, údržbu a obnovu zeleně, úklidové akce, obnovu tradic. Další téma bylo Zapojení do osvětových kampaní a akcí, jakými jsou např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Dny zdraví apod. a poslední oblast byla zaměřena za prevenci ochrany zdraví - Pečuj o své zdraví.

Úspěšných bylo celkem 12 projektů:

ZŠ Neštěmická 12 hodin pro změnu, Gymnázium Jateční Den dobra s Jatečkou, MŠ U plavecké haly Chci být viděn, MŠ Vinařská Příběh z úlu,

MŠ Kytička Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VII.

, Občanské sdružení Vojnovičova Pohybem pro zdraví, ZŠ Vinařská Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře -5. ročník, YMCA Hurá do klubu v Krásném Březně za cvičením a zdravým životním stylem, ZŠ Karla IV. Hravá a inspirativní školní zahrada, ZŠ Stříbrnická Dnes je v naší škole prostřeno, MŠ Vojanova Pečujeme o své zdraví, hrátky na zahradě nás baví, OR AŠSK - Florbalová liga základních škol .

Projekt Zdravé město iniciovala Světová zdravotní organizace s cílem zlepšit zdraví a kvalitu života obyvatel měst. Vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21 a dokumentu OSN Agenda 21. Město Ústí nad Labem je do projektu Zdravé město zapojeno od roku 2005. Postup ke Zdravému městu" není však pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností.

 Projekt  "Mozaika"

-3.denní  stáž v naší MŠ -  p. ředitelky a učitelky z Pardubic (2/2015)

 Paní ředitelky se seznamovaly s naší prací, porovnávaly jsme různé odlišnosti v naší pedagogické práci různých mateřských škol. Návštěva sledovala činnosti dětí během dne,  zpracovávaly jsme různé dotazníky; vše se neslo v přátelské atmosféře, zjistily jsme, co nás v naší práci spojuje, to je láska k dětem.

"Profesní podpora v počátečním vzdělávání" +  výjezd do Finska 

- projekt PF UJEP 10/2014 -5/2015 + stáž ve Finsku (3/2015).

 Projektu se zúčastnily 2 paní učitelky z naší MŠ.

Zahraničního výjezdu  do MŠ Vesangan ve Finsku  - paní učitelka Jaroslava Svobodová. Vše bylo zhodnoceno, prezentováno jak v naší MŠ, tak i společnou závěrečnou konferencí i prezentací  v Rumburku. (foto viz sekce fotky Projekt s PF UJEP+Finsko).

"Kytička sportuje" - 2015/16

- sportovní projekt  naší mateřské školy na začátku šk. roku (možná i v dalším období dle přání rodičů) zaměřený na sportovní činnosti společně s rodiči. Odpolední sportovní aktivity, hry, cvičení, relaxační prvky, kterých se zúčastní i paní učitelky naší školy. Pro děti jsou připraveny krásné "pravé medaile". Vůbec nejde o vítězství, ale o společné sportovní  chvilky rodiny a školy. (foto viz sekce fotky -Projekt "Kytička sportuje").

1. sportovní odpoledne proběhlo 8.9. 2015

2. sportovní odpoledne ......            2. 2. 2016 -(zrušeno pro nezájem rodičů)

"Krok za krokem za zdravým životem" 9-12/2015 +1/2016

 V rámci Dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví -Projekty podpory zdraví pro 2015, projektu č. 10551 s názvem

"Krok za krokem, za zdravým životem", který organizuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

. Naše školka se přihlásila do tohoto projektu, kterého se účastní 5 MŠ v Ústí n. L., je zaměřený nejen na sportovní činnosti spojené s jógou, zdravým životním stylem, způsobem stravy, která má vliv na kvalitu našeho života, také bude organizována beseda pro rodiče.

Prvního setkání se zúčastnily dvě paní uč. naší školky v Domě techniky

, vyzkoušely si cvičení s míčem Togu. Naše školka  je získala předávacím protokolem na dobu neurčitou -celkem 25 ks.

 Do školky  s nimi přijde s dětmi cvičit p. lektorka dne 25. 9.2015 a 16.11.2015

 (foto viz sekce fotky).

V říjnu a v listopadu proběhnou pro děti 2 divadelní představen

í - ( 22.10. a 11.11.2015).

Pohádka v říjnu proběhla zvlášť pro 2 velké třídy a zvlášť pro 2 malé třídy. Jmenovala se "Jak Cepík putoval za duhovými ostrovy". V listopadu taktéž pohádka pro 2 velké třídy a malé třídy - "Cepík a  živá voda". (foto viz sekce  fotky).

 Beseda pro rodiče

 - "Výživa dětí" - v domě techniky 7.12. 2015  v 15,00 hod. Seznamy k přihlášení rodičů jsou vyvěšeny na třídách.

Děkujeme paní Bínové z červené kytičky a paní Holubové z oranžové kytičky, které se za naši školku přihlásily a besedu absolvovaly.

29.1. 2016 -pozvání na účast na semináři

pro 2 osoby využila naše hlavní kuchařka p. Eva Trnková spolu s p. uč. Lucií Průšovou - jely  se školit do

centra  profesionálních kuchařů Bidvest v Kralupech n/Vltavou,

kde získaly nové zkušenosti ohledně moderního postupu vaření, nové receptury, gastronomické ochutnávky -viz sekce fotky. Jedna paní kuchařka musela zůstat ve školce, aby ten den mohla uvařit, jela s ní p. uč. jako zástupce pedagogů, aby vnesla  též úhel pohledu i pro vás, pro rodiče.

Projekt "Zdravý životní styl našich dětí a jejich rodičů VlIl"

- projekt  Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 pro rok 2016:

Realizace projektu: září  2016/ červen 2017

PS: projekt jsme podali v řádné  termínu v červnu 2016 s tím, že jej  chceme plnit od září 1016. Dopisem od vedení koordinátora  z magistrátu nám bylo sděleno, že Rada města není usnášeníschopná, tudíž nevíme, jestli jsme byli/nebyli v projektu vyhodnoceni jako úspěšní žadatelé a získali částku na pokrytí projektu. Tak se snažíme  naše aktivity naplňovat v co největší míře tak,  jako bychom byli úspěšně vybráni...protože na jaře bychom vše nestihli kvalitně absolvovat. Jsme tak trochu v nejistotě, vše zatím financujeme sami....

Cílem projektu je naučit děti základům ke zdravému životnímu stylu, aby se stal nedílnou součástí jejich života, se zapojením rodičovské veřejnosti - viz sekce / fotky / Projekt "Zdravý životní styl našich dětí a rodičů".

PS: až 25.10.2016 jsme obdrželi dopis, že náš projekt nebyl schválen.

Tudíž akce , které jsme plnili od září- října 2016 + nákupy, které odpovídaly plnění projektu, jsme tedy financovali sami (viz foto: fotky/Zdravý životní styl).

"Kytička sportuje ll."-  2016/17

13.9.2016  (od 16,00 hod

.) -je pro děti a rodiče připraven na hřišti bohatý sportovní program; paní učitelky  na hřišti ZŠ mají pro Vás připraveno veselé a zábavné odpoledne, nikdo nečeká žádné extra výkony, nemusíte se bát přijít, užijete si her, soutěží pod vedením paní učitelek, které zůstávají po své práci pro Vás  i Vaše děti.

Archy jsou vyvěšeny na dveřích u obou vchodů, kapacita je omezena z důvodu zajištění akce a bezpečnosti.

Přijďte, těšíme se na Vás.

PS: jelikož nás zasáhly tropické teploty, akce byla uskutečněna na naší zahradě, kde máme stín stromů a bylo puštěno mlhoviště pro osvěžení. Rodiče byli odměněni maxi medailemi, děti nepřišly zkrátka. Akce se velmi povedla, přišli i nepřihlášení rodiče s dětmi, vše jsme ale zvládli; děkujeme za účast,

foto viz

sekce/ fotky/ Kytička sportuje.

Kurz logopedické prevence 2016/17 (10-12/2016)

Naše MŠ byla vybrána dne 5.10. 2016 jako místem pro uskutečnění  praxe pro 33 p. uč. a 1 pana učitele z kurzu "Primární logopedická prevence", který úspěšně absolvovaly také 2 naše p. učitelky: 

Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová a Bc. Andrea Makuňová.

Obě p. učitelky se přihlásily do tohoto projektu; byly vybrány a vše hradil  KÚ v Ústí nad Labem.

Děkujeme rodičům 3. vybraných dětí, se kterými  pracovali 2 odborní kliničtí logopedi z logopedické ZŠ Měcholupy (Mgr. Alena Bajerová a Mgr.Kateřina Denemarková), které vedly celý kurz; rodiče byli informováni, dali nám předem písemný souhlas i pozvání na tuto ukázku odborné práce s dětmi, která proběhla na oranžové kytičce od 9 -11,30 hod. Zúčastnila se maminka jedné vybrané holčičky p. Zemánková.

Z fialové a červené kytičky byly vybrány děti (5+5), se kterými  p. uč. intenzivně pracovaly; v prosinci 2016 vyjely  do ZŠ Měcholupy složit závěrečnou zkoušku a předaly lektorkám veškerou dokumentaci své 2 měsíční práce s vybranými dětmi. Rodiče oslovených dětí nám podepsali souhlas, tímto jim velmi děkujeme.

Tento kurz již dříve absolvovaly a mají osvědčení jako logopedický preventista (pozor, není to klinický logoped) tyto paní učitelky: 1.Lucie Průšová, 2.Bc. Petra Drdlová, 3.Klára Kundrátová.

                                                                                                                                  Vyvěšeno:16.12.2016

Pro děti s různými řečovými nedostatky vede kroužek "Hbitý jazýček" 1x týdně vyškolená p. učitelka z naší školky, která úspěšně absolvovala dlouhodobý  kurz "Logopedický preventista". Děti si sama vybírá, rodiče jej neplatí. Je tedy kroužkem navíc, výběrovým.

2015/16 - vedla Lucie Průšová

2016/17 - Bc. Petra Drdlová 

2017/18 - Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová

2018/19  - Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová

Od 9/2019 již bude tento kroužek každá p. učitelka (viz výše) vést s vybranými dětmi  ve své třídě.

Logopedické hry, uvolňování mluvidel, trénování správného nádechového a výdechového proudu aj. vedou všechny paní učitelky, které absolvovaly kurz, děti vše absolvují nenásilnou formou na každé třídě, logopedickými chvilkami tedy procházejí všechny děti z naší školky.

PS: Bc. Andrea Makuňová - (po návratu p. řed . Bc. Kalousové po RD)  již ukončila pracovní poměr  k 30.6.2017 v  naší školce. Jiná MŠ tak získala naši absolventku kurzu.

Naši logopedičtí asistenti tedy jsou:

1.Lucie Průšová (Fialová kytička)

2.Bc. Petra Drdlová (Žlutá kytička) 

3.Klára Kundrátová (Oranžová kytička.)

4.Bc.,Mgr. Jaroslava Svobodová (Červená kytička)

                                                                                                                                   

Projekt "Kytičkový klíček" (Šablony I.)

Doba realizace projektu: 1.10.2016 - 30.9.2018

-podpořený

z výzvy MŠMT 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ l. 

Díky tomuto projektu EU a evropských strukturálních  a investičních fondů  naše MŠ dosáhne na výraznou finanční dotaci, jejíž hlavním cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ. 

Budeme mít po  2 roky posily - školní asistenty, sdílení zkušeností s jinou MŠ - (MŠ Kameňáček -poskytla naší p. učitelce ukázky práce s polytechnickým vzděláváním), naše MŠ poskytla pro MŠ Skalnička též sdílení zkušeností- naše p. učitelky předvedly matematické dovednosti, práci s didaktickými materiály, práci s Magicboxem, mluvícími skřipci aj.  

Další vzdělávání pedagogů - matematická gramotnost a semináře -  práce s dvouletými  dětmi  v MŠ. Tyto výstupy jsou povinné a absolvují je v průběhu  dvou let p. učitelky.

Dne 20.4. 2017 byl pro rodiče předškoláků zajištěn workshop

-příprava na školu v MŠ  od 16 -19 hod. Též jsme tento workshop hradily z dotace. 

Z této dotace jsme zakoupili i neomezenou licenci k přístupu k interaktivním materiálům na www.e-kabinet cz, zakoupili jsme

Box "Školka hrou.

I vy, rodiče, můžete tedy s dětmi plnit domácí úlohy, které Vám každý měsíc zpracovává p. učitelka, týkající se našich vzdělávacích témat. Pro  naše rodiče je tedy zdarma, jen  pod heslem, které vám vyvěšujeme pravidelně u náhledů úloh  k danému měsíci u obou vchodů.

Projekt ČOS (Česká obec sokolská) 

" Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" 

 září /2017 - červen /2018

Je to celoroční projekt pro všechny dětí naší školky. Každé dítě dostane svůj sešit, kam si bude s p. učitelkami zaznamenávat formou samolepek  své sportovní úspěchy, kterou  tělovýchovnou dovednost již zvládlo. Tak jak dítě poroste, bude tak i vidět i jeho sportovní zlepšování ve všech  dovednostech.

V šatnách vyvěsíme plakát se zvířátky, kam si každá třída vylepí samolepku, když úkoly s daným zvířátkem celá třída splní. Též je na nástěnkách u vchodů vyvěšen  velký plakát, abyste věděli, čeho se projekt týká. 

Sportovní aktivity jsou rozděleny dle věku dětí: 3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let. Aktivitou je i splnění sportovních úkolů vámi rodiči společně s dětmi.

Foto viz sekce: 

 Fotky/Sportování/ Projekt Cvičíme se zvířátky - dle tříd. - (fotky jsou pod heslem).

PS :GDPR- fotky loňského roku byly smazány.

Vyhodnocení projektu

 ZDE

, školka dostala maskota sokola (viz sekce Sportování (Projekt Cvičíme se zvířátky)

Projekt ČOS (Česká obec sokolská) -ll. ročník

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

září 2018-červen 2019

Po úspěšném loňském absolvování, kde byly děti na závěr šk. roku 2017/18 roku odměněny za své sportovní pokroky diplomem, medailí a svým vlastním splněným sešitem s danými úkoly, jsme se opět do tohoto sportovního projektu přihlásili. 

Fotky budou postupně vkládány pod heslem, které jste letos obdrželi. Budou v  sekci: Fotky/Sportování/Cvičíme se zvířátky - dle své třídy.

Některé úkoly také čekají na Vás, na rodiče. Info viz výše.

Všechny děti dostaly  v 5/2019 medaile, omalovánky, odznak, diplom,

Diplom za MŠ

zde

Projekt "Barevná kytička" - (Šablony II.)

Výzva MŠMT č. 02_18_063, zveřejněná 28.2. 2018

Finanční prostředky budou čerpány z Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Prioritní osy PO3 - Rovný přístup k předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Doba realizace projektu: 1.10.2018 -30.9.2020

Opět jsme se do projektu EU zapojili, plynule navazujeme na Šablony I., které zakončíme 30.9.2018.

Díky tomuto projektu EU a evropských strukturálních a investičních fondů naše MŠ dosáhne na výraznou finanční dotaci, jejíž hlavním cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Budeme mít po 2 roky posilu - školní asistentku, sdílení zkušeností s jinou MŠ dle našeho výběru a zaměření jiné MŠ, DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) dle výběrového zaměření v dotazníkovém šetření, budeme realizovat projektové dny ve škole a mimo školu, sdílení v jiných MŠ, odborně tématická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Realizováno pro děti a rodiče: 

Projektový den mimo školu (

výjezd do Chomutovského zooparku celá MŠ, č+ o kytička realizovala 2 výukové programy "Domácí a evropská zvířátka") - spolupráce se zoologem p. Brožkou

Projektový den ve škole 

(Záchranáři v MŠ) 5.11.2019 č+o kytička - spolupráce se záchranářem p. Mgr. Nečasem

Odborně tématická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ:

-Setkání v ZŠ 24.4.2019 - jen pro rodiče - spolupráce s p. uč. Mgr. Balachovou

-Workshop pro rodiče v MŠ  14.5.2019 "Šťastné a spokojené dítě" - spolupráce se spec. psycholožkou a rodinnou terapeutkou Mgr. Otevřelovou

- Workshop pro rodiče a děti  v MŠ 21.5.2019 "Školní zralost" - Mgr. Otevřelová

- Setkání v ZŠ- p.uč. Mgr. Balachová  29.5.2019 rodiče a děti 

                                                               6.11.2019 - jen rodiče "Školní zralost a připravenost"

                                                               8.1.2020 - rodiče a děti  - "Těšíme se do školy" - didaktické hry

                                                            19.2.2020 - rodiče a děti - příprava na zápis do ZŠ

Projekt "Formativní hodnocení dětí"

Doba realizace: od 1.6.  2018 -2021

Naše MŠ je zapojena do tohoto projektu, který je zaměřen na zavádění formativního hodnocení.

14.-15.7.2018 se zúčastnili zástupci přihlášených školek v zahajovacím semináři v TOP hotelu Praha. 

Naši školku zastupuje ředitelka školy Bc. Lenka Kalousová a zástupkyně Bc., Mgr. Jaroslava Svobodová. 

Do projektu jsou zapojeny mateřské školy z Černošic, Loun, Teplic a Ústí n.L. Dále Vyšší odborná škola ekonomická, sociální, zdravotnická, Obchodní akademie. Střední pedagogická škola, Střední zdravotnická škola Most p.o.

Zástupci naší školky a zúčastněných ústeckých školek každý měsíc absolvují v MŠ Zvoneček společná setkávání pod vedením koordinátorky projektu Jany Smolkové. Probíhají zde diskuze, výstupy, foto i videoreportáže  z prací s dětmi v našich školkách, kde se vždy dohodneme, jaký je cíl dalšího setkání, jak se nám daří plnit dílčí kroky vedoucí k formativního hodnocení. Vše zakládáme do svého (osobního) portfólia, které bude i povinným výstupním materiálem projektu.

S obsahem setkávání  a s cíli formativního hodnocení jsou vždy seznámení i pedagogové, abychom pracovali společně.

Ve spolupráci s rodiči jsme dětem od 9/2018 zakoupily vlastní šanony 

a veškeré pomůcky k zavedení dětských portfólií, každá třída se je ozdobila dle své představy, též i obsah a členění si p. uč. s dětmi vedou samy. Povedla se i akce v listopadu, kde byli rodiče vyzváni, aby prožitý víkend zpracovali buď fotografií s popisky nebo kresbou dítěte a donesli do školky k založení do portfólia, překvapila nás úroveň i množství donesených prací. Akce jistě nebude poslední. Je vše přístupné ve třídách k nahlédnutí  rodičům, kteří jeví velký zájem. Děti se učí si vybrané práce zakládat, menším  dětem pomáhají p. učitelky.

Po prvním roce projektu proběhl pracovní  dvoudenní seminář ve

Dvoře Perlová voda

. (15.-16.7.2019), zúčastnily se ředitelka a zástupkyně školy.

Závěr druhého roku byl opět ve Dvoře Perlová Voda (13.-14.7.2020).

Foto viz: sekce  Fotky/ Formativní hodnocení.

-(fotografie budou průběžně vkládány).

Projekt ČOS (Sokol)

"Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"

říjen /2019- červen /2020

Naše školka se účastní potřetí.

Opět celoroční projekt pro všechny dětí naší školky. Každé dítě dostane svůj sešit, kam si bude s p. učitelkami zaznamenávat formou samolepek své sportovní úspěchy, kterou tělovýchovnou dovednost již zvládlo. Tak jak dítě poroste, bude tak i vidět i jeho sportovní zlepšování ve všech dovednostech.

V šatnách vyvěsíme plakát se zvířátky, kam si každá třída vylepí samolepku, když úkoly s daným zvířátkem celá třída splní. Též je na nástěnkách u vchodů vyvěšen velký plakát, abyste věděli, čeho se projekt týká.

Sportovní aktivity jsou rozděleny dle věku dětí: 3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let. Aktivitou je i splnění sportovních úkolů vámi rodiči společně s dětmi.

Foto viz sekce: Fotky/Sportování/ Projekt Cvičíme se zvířátky - dle tříd. - (fotky jsou pod heslem).

PS: fotky loňského roku byly smazány.

Klokanovy školky

Naše škola je také zapojena do tohoto projektu. Více informací viz odkaz.

"Se sokolem do života" (projekt ČOS) 4. ročník 2020/21

Diplom ZDE

10/2020 - 6/2021

Více informací viz odkaz a  v sekci Aktivity/Sportování, podpora zdraví.

Projekt "Jedeme dál" (ŠABLONY III)

Realizace projektu: 1. 10. 2020 31. 8. 2022  

Jedná se o Výzvu MŠMT Šablony III, zveřejněnou 31. 3. 2020, číslo výzvy 02_20_080.

Finanční prostředky budou čerpány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Opět jsme se do projektu EU zapojili, plynule navazujeme na Šablony II., které zakončíme 30.9.2020.

Díky tomuto projektu EU a evropských strukturálních a investičních fondů naše MŠ dosáhne na finanční dotaci, jejíž hlavním cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

Budeme mít posilu - školní asistentku Pavlínu Pelcovou (do 31.8.2021), od 1.9.2021 - Věra Vondrušková.

Se sokolem do života (projekt ČOS) 5. ročník 2021/22

Operační program Jan Amos Komenský OP JAK) 

Naše školka realizuje projekt s názvem "Školka hrou", reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000570 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský - více zde.
Doba realizace: 1.9.2022-31.8.2024

Se sokolem do života - 6. ročník - od 9/2022 - 6/2023